Điện thoại voip Fanvil được thiết kế khá chắc chắn và có khăng tương tác cao. Điện thoại fanvil tương thích với với nhiều nền tảng truyền thông bao gồm 3CX, Asterisk, Broadsoft.

Fanvil Phones